Seçili Ürünlerde Ücretsiz Teslimat!

Garanti Koşulları

1)Garanti süresi, ürün teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.


2)Ürünün bütün ek parçaları da dahil olmak üzere tamamı, firmamızın garantisi kapsamındadır.


3)Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 30 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna; servis istasyonunun bulunmaması durumunda ise malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden herhangi birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini yazılı olarak; noterden keşide edilen ihtarname, faks, e-posta yahut iadeli taahhütlü mektup ya da sair diğer yollar ile yapması gereklidir. Uyuşmazlık halinde ihbar külfetinin yerine getirildiğinin ispatı her durumda tüketiciye aittir. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, satıcı, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


4)Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, firma tarafından işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


5)Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;


a)Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanması durumunda, bu arızaların maldan yararlanılamamasını sürekli kılması,


b)Malın tamiri için gereken azami sürenin 7 iş gününden fazla aşılması,


c)Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi


Durumlarında tüketici; malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini yahut ayıp oranında bedelden indirim yapılmasını talep edebilir.


6)Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen esaslara aykırı kullanılması halinde oluşan arızalar garanti kapsamında olmayıp, bu durumda firmaya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Ürünün garanti kapsamında olmayan bir halden dolayı arızalandığı hususu, tüketiciye malın tamiri için gereken azami süre içerisinde bildirilir.


7)Kurulumu ve montajı SATICI firma tarafından yapılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.


8)Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurabilir.


9)İş bu bölümde düzenlenen hükümler mesafeli satış sözleşmesinin ekidir.


10)Siparişin verilmesi anında alıcı iş bu hükümleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.